BIC Banca Nazionale Del Lavoro


은행명:
국가:
IBAN:
BIC:
도시:
우편번호:
은행 지점 추가 검색

BIC / SWIFT은행명도시 국가
1.BNLIITR1XXXBanca Nazionale Del Lavoro-이탈리아
2.BNLIITRRXXXBanca Nazionale Del Lavoro S.P.A.Roma이탈리아
3.BNLIITRIXXXBanca Nazionale Del Lavoro Spa-이탈리아Banca Nazionale Del Lavoro (이탈리아) BIC (SWIFT 코드).


정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.

데이터 세트 날짜: 04/2019