BIC VR Bank Augsburg-Ostallgäu


은행명:
국가:
IBAN:
BIC:
도시:
우편번호:
은행 지점 추가 검색

BIC / SWIFT은행명도시 국가
1.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-OstallgäuAffing독일
2.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-OstallgäuAichach독일
3.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuAmberg독일
4.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-OstallgäuAugsburg독일
5.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuBiessenhofen독일
6.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-OstallgäuBobingen독일
7.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuBuchloe독일
8.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-OstallgäuFriedberg독일
9.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuFüssen독일
10.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-OstallgäuGersthofen독일
11.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuHopferau독일
12.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuJengen독일
13.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuKaufbeuren독일
14.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-OstallgäuKönigsbrunn독일
15.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-OstallgäuKühbach독일
16.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuLamerdingen독일
17.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuLechbruck am See독일
18.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuMarktoberdorf독일
19.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuMauerstetten독일
20.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuNesselwang독일
21.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-OstallgäuNeusäß독일
22.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuOy-Mittelberg독일
23.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuPeiting독일
24.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuPfronten독일
25.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuRieden am Forggensee독일
26.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuRuderatshofen독일
27.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuSchongau독일
28.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuSchwangau독일
29.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-OstallgäuStadtbergen독일
30.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuStöttwang독일
31.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuUnterthingau독일
32.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-OstallgäuWertach독일
33.GENODEF1AUBVR Bank Augsburg-Ostallgäu (Gf P2)Augsburg독일
34.GENODEF1KFBVR Bank Augsburg-Ostallgäu (Gf P2)Kaufbeuren독일VR Bank Augsburg-Ostallgäu (독일) BIC (SWIFT 코드).


정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.

데이터 세트 날짜: 07/2022