BIC Lugano


은행명:
국가:
IBAN:
BIC:
도시:
우편번호:
은행 지점 추가 검색

BIC / SWIFT은행명도시 국가
1.UNCECH22XXXAxion SWISS Bank SALugano스위스
2.UNCECH22XXXAxion SWISS Bank SALugano스위스
3.VRBPCH22XXXBanca Aletti & C. (Suisse) SALugano스위스
4.VRBPCH22XXXBanca Aletti & C. (Suisse) SALugano스위스
5.CIALCHBBXXXBanca CIC (Svizzera) SALugano스위스
6.BCRECH22XXXBANCA CREDINVEST SALugano스위스
7.BCRECH22XXXBANCA CREDINVEST SALugano스위스
8.BACECH22XXXBanca del Ceresio SALugano스위스
9.BACECH22XXXBanca del Ceresio SALugano스위스
10.BSCTCH22LUGBanca dello Stato del Cantone TicinoLugano스위스
11.BSCTCH22LUGBanca dello Stato del Cantone TicinoLugano스위스
12.BIMLCH22XXXBanca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SALugano스위스
13.BAERCHZZXXXBanca Julius Baer & Cie S.A.Lugano스위스
14.MIGRCHZZXXXBanca Migros SALugano스위스
15.RAIFCH22375Banca Raiffeisen LuganoLugano스위스
16.WIRBCHBBXXXBanca WIR società cooperativaLugano스위스
17.EUBACH22XXXBANCA ZARATTINI & Co. SALugano스위스
18.EUBACH22XXXBANCA ZARATTINI & Co. SALugano스위스
19.BCLRCHBBXXXBank Cler AGLugano스위스
20.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SALugano스위스
21.BARCCHGGXXXBarclays Bank (Suisse) SALugano스위스
22.AGRICHGGXXXCA Indosuez (Switzerland) SALugano스위스
23.CMBNCHZHXXXCembra Money Bank SALugano스위스
24.CBSWCHZZXXXCitibank (Switzerland) AGLugano스위스
25.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALugano스위스
26.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALugano스위스
27.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALugano스위스
28.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALugano스위스
29.CRESCHZZ69RCredit Suisse (Schweiz) AGLugano스위스
30.CRESCHZZ69MCredit Suisse (Schweiz) AGLugano스위스
31.CRESCHZZ69BCredit Suisse (Schweiz) AGLugano스위스
32.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLugano스위스
33.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLugano스위스
34.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLugano스위스
35.CRESCHZZ69BCredit Suisse (Schweiz) AGLugano스위스
36.CRESCHZZ69NCredit Suisse (Schweiz) AGLugano스위스
37.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLugano스위스
38.CRESCHZZ69RCredit Suisse (Schweiz) AGLugano스위스
39.DEUTCHGGXXXDeutsche Bank (Svizzera) S.A.Lugano스위스
40.SOLBCH22XXXEDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.Lugano스위스
41.BSILCH22XXXEFG Bank SA, succursale di LuganoLugano스위스
42.SPCHCHGGXXXIntesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SALugano스위스
43.SPCHCHGGXXXIntesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SALugano스위스
44.BLFLCHBBXXXLGT Bank (Schweiz) AGLugano스위스
45.ARNECH22XXXOne Swiss Bank SALugano스위스
46.PIGUCH22XXXPiguet Galland & Cie SALugano스위스
47.PKBSCH22XXXPKB PRIVATBANK SALugano스위스
48.PKBSCH22XXXPKB PRIVATBANK SALugano스위스
49.RUEGCHZZXXXSOCIETE GENERALELugano스위스
50.UBSWCHZH69AUBS Switzerland AGLugano스위스
51.UBSWCHZH69AUBS Switzerland AGLugano스위스
52.UBSWCHZH69AUBS Switzerland AGLugano스위스
53.UBPGCHGGLUGUNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SALugano스위스
54.BASECH22XXXBANCA DEL SEMPIONE SALugano 1스위스
55.BASECH22XXXBANCA DEL SEMPIONE SALugano 1스위스
56.POSOCH22XXXBanca Popolare di Sondrio (Suisse) SALugano 1스위스
57.POSOCH22XXXBanca Popolare di Sondrio (Suisse) SALugano 1스위스
58.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLugano-Paradiso스위스Lugano (스위스) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).


정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.

데이터 세트 날짜: 03/2023