BIC COBADEFFXXX


은행명:
BIC:
도시:
우편번호:
국가:
은행 지점 추가 검색

BIC / SWIFT은행명도시 국가
1.COBADEFFXXXCommerzbankGladbeck독일
2.COBADEFFXXXCommerzbankFellbach독일
3.COBADEFFXXXCommerzbankWürselen독일
4.COBADEFFXXXCommerzbankSonneberg독일
5.COBADEFFXXXCommerzbankPirna독일
6.COBADEFFXXXCommerzbankGifhorn독일
7.COBADEFFXXXCommerzbankWolfenbüttel독일
8.COBADEFFXXXCommerzbankDachau독일
9.COBADEFFXXXCommerzbankZirndorf독일
10.COBADEFFXXXCommerzbankLeipzig독일
11.COBADEFFXXXCommerzbankStendal독일
12.COBADEFFXXXCommerzbankDöbeln독일
13.COBADEFFXXXCommerzbankGießen독일
14.COBADEFFXXXCommerzbankFulda독일
15.COBADEFFXXXCommerzbankWitten독일
16.COBADEFFXXXCommerzbankKönigstein im Taunus독일
17.COBADEFFXXXCommerzbankStralsund독일
18.COBADEFFXXXCommerzbankTorgau독일
19.COBADEFFXXXCommerzbankGevelsberg독일
20.COBADEFFXXXCommerzbankFriedberg (Hessen)독일
21.COBADEFFXXXCommerzbankWilhelmshaven독일
22.COBADEFFXXXCommerzbankHomburg독일
23.COBADEFFXXXCommerzbankCoburg독일
24.COBADEFFXXXCommerzbankGelsenkirchen독일
25.COBADEFFXXXCommerzbankFrechen독일
26.COBADEFFXXXCommerzbankWiesbaden독일
27.COBADEFFXXXCommerzbankOffenburg독일
28.COBADEFFXXXCommerzbankSuhl독일
29.COBADEFFXXXCommerzbankButzbach독일
30.COBADEFFXXXCommerzbankGummersbach독일
31.COBADEFFXXXCommerzbankWiehl독일
32.COBADEFFXXXCommerzbankHeidelberg독일
33.COBADEFFXXXCommerzbankSchorndorf독일
34.COBADEFFXXXCommerzbankMagdeburg독일
35.COBADEFFXXXCommerzbankWeimar독일
36.COBADEFFXXXCommerzbankBünde독일
37.COBADEFFXXXCommerzbankGütersloh독일
38.COBADEFFXXXCommerzbankRheda-Wiedenbrück독일
39.COBADEFFXXXCommerzbankHeidenheim an der Brenz독일
40.COBADEFFXXXCommerzbankGroß-Gerau독일
41.COBADEFFXXXCommerzbankWetzlar독일
42.COBADEFFXXXCommerzbankHeilbronn독일
43.COBADEFFXXXCommerzbankWernigerode독일
44.COBADEFFXXXCommerzbankBückeburg독일
45.COBADEFFXXXCommerzbankItzehoe독일
46.COBADEFFXXXCommerzbankSylt독일
47.COBADEFFXXXCommerzbankMünchen독일
48.COBADEFFXXXCommerzbankWildeshausen독일
49.COBADEFFXXXCommerzbankWismar독일
50.COBADEFFXXXCommerzbankBrunsbüttel독일
51.COBADEFFXXXCommerzbankIserlohn독일
52.COBADEFFXXXCommerzbankIngolstadt독일
53.COBADEFFXXXCommerzbankLutherstadt Wittenberg독일
54.COBADEFFXXXCommerzbankBremervörde독일
55.COBADEFFXXXCommerzbankIdar-Oberstein독일
56.COBADEFFXXXCommerzbankRendsburg독일
57.COBADEFFXXXCommerzbankNeu-Ulm독일
58.COBADEFFXXXCommerzbankZeitz독일
59.COBADEFFXXXCommerzbankBremerhaven독일
60.COBADEFFXXXCommerzbankNortheim독일
61.COBADEFFXXXCommerzbankRemscheid독일
62.COBADEFFXXXCommerzbankNeuwied독일
63.COBADEFFXXXCommerzbankZwickau독일
64.COBADEFFXXXCommerzbankSchwarzenbach a.Wald독일
65.COBADEFFXXXCommerzbankBremen독일
66.COBADEFFXXXCommerzbankNordhorn독일
67.COBADEFFXXXCommerzbankNürnberg독일
68.COBADEFFXXXCommerzbankBad Steben독일
69.COBADEFFXXXCommerzbankBraunschweig독일
70.COBADEFFXXXCommerzbankNordenham독일
71.COBADEFFXXXCommerzbankRees독일
72.COBADEFFXXXCommerzbankKarlsruhe독일
73.COBADEFFXXXCommerzbankSelbitz독일
74.COBADEFFXXXCommerzbankBottrop독일
75.COBADEFFXXXCommerzbankNorden독일
76.COBADEFFXXXCommerzbankRecklinghausen독일
77.COBADEFFXXXCommerzbankLeonberg독일
78.COBADEFFXXXCommerzbankBorken독일
79.COBADEFFXXXCommerzbankNienburg (Weser)독일
80.COBADEFFXXXCommerzbankLörrach독일
81.COBADEFFXXXCommerzbankBochum독일
82.COBADEFFXXXCommerzbankNiebüll독일
83.COBADEFFXXXCommerzbankLudwigsburg독일
84.COBADEFFXXXCommerzbankBocholt독일
85.COBADEFFXXXCommerzbankNeustadt an der Weinstraße독일
86.COBADEFFXXXCommerzbankLahr독일
87.COBADEFFXXXCommerzbankMeschede독일
88.COBADEFFXXXCommerzbankRostock독일
89.COBADEFFXXXCommerzbankOlsberg독일
90.COBADEFFXXXCommerzbankLandshut독일
91.COBADEFFXXXCommerzbankBielefeld독일
92.COBADEFFXXXCommerzbankNeumünster독일
93.COBADEFFXXXCommerzbankBergneustadt독일
94.COBADEFFXXXCommerzbankNeu-Isenburg독일
95.COBADEFFXXXCommerzbankStuttgart독일
96.COBADEFFXXXCommerzbankBergisch Gladbach독일
97.COBADEFFXXXCommerzbankNeuenrade독일
98.COBADEFFXXXCommerzbankSt. Wendel독일
99.COBADEFFXXXCommerzbankAttendorn독일
100.COBADEFFXXXCommerzbankGarbsen독일
101.COBADEFFXXXCommerzbankArnsberg독일
102.COBADEFFXXXCommerzbankPullach i. Isartal독일
103.COBADEFFXXXCommerzbankMannheim독일
104.COBADEFFXXXCommerzbankAlbstadt독일
105.COBADEFFXXXCommerzbankParchim독일
106.COBADEFFXXXCommerzbankBad Vilbel독일
107.COBADEFFXXXCommerzbankKelkheim (Taunus)독일
108.COBADEFFXXXCommerzbankMayen독일
109.COBADEFFXXXCommerzbankWaren (Müritz)독일
110.COBADEFFXXXCommerzbankBonn독일
111.COBADEFFXXXCommerzbankKassel독일
112.COBADEFFXXXCommerzbankPasewalk독일
113.COBADEFFXXXCommerzbankFrankfurt am Main독일
114.COBADEFFXXXCommerzbankKamen독일
115.COBADEFFXXXCommerzbankMühldorf a. Inn독일
116.COBADEFFXXXCommerzbankBad Belzig독일
117.COBADEFFXXXCommerzbankFrankenthal (Pfalz)독일
118.COBADEFFXXXCommerzbankKaiserslautern독일
119.COBADEFFXXXCommerzbankWeinheim독일
120.COBADEFFXXXCommerzbankBiberach an der Riß독일
121.COBADEFFXXXCommerzbankZehdenick독일
122.COBADEFFXXXCommerzbankBad Soden am Taunus독일
123.COBADEFFXXXCommerzbankWeiden i.d.OPf.독일
124.COBADEFFXXXCommerzbankBayreuth독일
125.COBADEFFXXXCommerzbankNauen독일
126.COBADEFFXXXCommerzbankMeppen독일
127.COBADEFFXXXCommerzbankTrier독일
128.COBADEFFXXXCommerzbankStrausberg독일
129.COBADEFFXXXCommerzbankBad Oeynhausen독일
130.COBADEFFXXXCommerzbankMarburg독일
131.COBADEFFXXXCommerzbankBalingen독일
132.COBADEFFXXXCommerzbankBietigheim-Bissingen독일
133.COBADEFFXXXCommerzbankKönigs Wusterhausen독일
134.COBADEFFXXXCommerzbankBad Neuenahr-Ahrweiler독일
135.COBADEFFXXXCommerzbankMainz-Kastel독일
136.COBADEFFXXXCommerzbankUlm독일
137.COBADEFFXXXCommerzbankAschaffenburg독일
138.COBADEFFXXXCommerzbankMenden (Sauerland)독일
139.COBADEFFXXXCommerzbankLübben (Spreewald)독일
140.COBADEFFXXXCommerzbankBad Kreuznach독일
141.COBADEFFXXXCommerzbankMainz독일
142.COBADEFFXXXCommerzbankUnterföhring독일
143.COBADEFFXXXCommerzbankAndernach독일
144.COBADEFFXXXCommerzbankHerzberg독일
145.COBADEFFXXXCommerzbankBad Honnef독일
146.COBADEFFXXXCommerzbankKiel독일
147.COBADEFFXXXCommerzbankAugsburg독일
148.COBADEFFXXXCommerzbankBergen auf Rügen독일
149.COBADEFFXXXCommerzbankBad Liebenwerda독일
150.COBADEFFXXXCommerzbankBad Homburg독일
151.COBADEFFXXXCommerzbankSprockhövel독일
152.COBADEFFXXXCommerzbankPforzheim독일
153.COBADEFFXXXCommerzbankBaden-Baden독일
154.COBADEFFXXXCommerzbankIbbenbüren독일
155.COBADEFFXXXCommerzbankIngelheim am Rhein독일
156.COBADEFFXXXCommerzbankLuckenwalde독일
157.COBADEFFXXXCommerzbankForst (Lausitz)독일
158.COBADEFFXXXCommerzbankBad Hersfeld독일
159.COBADEFFXXXCommerzbankHannover독일
160.COBADEFFXXXCommerzbankRastatt독일
161.COBADEFFXXXCommerzbankBacknang독일
162.COBADEFFXXXCommerzbankMaintal독일
163.COBADEFFXXXCommerzbankNeustrelitz독일
164.COBADEFFXXXCommerzbankLuckau독일
165.COBADEFFXXXCommerzbankDuisburg독일
166.COBADEFFXXXCommerzbankHanau독일
167.COBADEFFXXXCommerzbankBöblingen독일
168.COBADEFFXXXCommerzbankOranienburg독일
169.COBADEFFXXXCommerzbankGehrden독일
170.COBADEFFXXXCommerzbankHamm독일
171.COBADEFFXXXCommerzbankReutlingen독일
172.COBADEFFXXXCommerzbankBruchsal독일
173.COBADEFFXXXCommerzbankFürstenwalde/Spree독일
174.COBADEFFXXXCommerzbankNeustadt am Rübenberge독일
175.COBADEFFXXXCommerzbankEuskirchen독일
176.COBADEFFXXXCommerzbankKreuztal독일
177.COBADEFFXXXCommerzbankWissen독일
178.COBADEFFXXXCommerzbankGuben독일
179.COBADEFFXXXCommerzbankStadthagen독일
180.COBADEFFXXXCommerzbankEssen독일
181.COBADEFFXXXCommerzbankKrefeld독일
182.COBADEFFXXXCommerzbankSenftenberg독일
183.COBADEFFXXXCommerzbankSpringe독일
184.COBADEFFXXXCommerzbankEschweiler독일
185.COBADEFFXXXCommerzbankKorbach독일
186.COBADEFFXXXCommerzbankSaarburg독일
187.COBADEFFXXXCommerzbankSpremberg독일
188.COBADEFFXXXCommerzbankBarsinghausen독일
189.COBADEFFXXXCommerzbankEschwege독일
190.COBADEFFXXXCommerzbankKöln독일
191.COBADEFFXXXCommerzbankSaarlouis독일
192.COBADEFFXXXCommerzbankFreiburg im Breisgau독일
193.COBADEFFXXXCommerzbankBurgwedel독일
194.COBADEFFXXXCommerzbankKleve독일
195.COBADEFFXXXCommerzbankSchwabach독일
196.COBADEFFXXXCommerzbankMelle독일
197.COBADEFFXXXCommerzbankErkelenz독일
198.COBADEFFXXXCommerzbankWeyhe독일
199.COBADEFFXXXCommerzbankEschborn독일
200.COBADEFFXXXCommerzbankErkner독일
201.COBADEFFXXXCommerzbankNiederkrüchten독일
202.COBADEFFXXXCommerzbankKirchheim unter Teck독일
203.COBADEFFXXXCommerzbankNeuruppin독일
204.COBADEFFXXXCommerzbankWerdau독일
205.COBADEFFXXXCommerzbankKamp-Lintfort독일
206.COBADEFFXXXCommerzbankEnnepetal독일
207.COBADEFFXXXCommerzbankHeide독일
208.COBADEFFXXXCommerzbankSingen (Hohentwiel)독일
209.COBADEFFXXXCommerzbankWittenberge독일
210.COBADEFFXXXCommerzbankRathenow독일
211.COBADEFFXXXCommerzbankGeldern독일
212.COBADEFFXXXCommerzbankEmmerich am Rhein독일
213.COBADEFFXXXCommerzbankHusum독일
214.COBADEFFXXXCommerzbankHürth독일
215.COBADEFFXXXCommerzbankEmden독일
216.COBADEFFXXXCommerzbankKempen독일
217.COBADEFFXXXCommerzbankMeiningen독일
218.COBADEFFXXXCommerzbankRheinbach독일
219.COBADEFFXXXCommerzbankElmshorn독일
220.COBADEFFXXXCommerzbankHoya독일
221.COBADEFFXXXCommerzbankSankt Augustin독일
222.COBADEFFXXXCommerzbankEckernförde독일
223.COBADEFFXXXCommerzbankHolzminden독일
224.COBADEFFXXXCommerzbankOverath독일
225.COBADEFFXXXCommerzbankFlensburg독일
226.COBADEFFXXXCommerzbankHofheim am Taunus독일
227.COBADEFFXXXCommerzbankTuttlingen독일
228.COBADEFFXXXCommerzbankKerpen독일
229.COBADEFFXXXCommerzbankDüren독일
230.COBADEFFXXXCommerzbankHildesheim독일
231.COBADEFFXXXCommerzbankTirschenreuth독일
232.COBADEFFXXXCommerzbankGeilenkirchen독일
233.COBADEFFXXXCommerzbankDülmen독일
234.COBADEFFXXXCommerzbankHerzberg am Harz독일
235.COBADEFFXXXCommerzbankAlsdorf독일
236.COBADEFFXXXCommerzbankDortmund독일
237.COBADEFFXXXCommerzbankHerten독일
238.COBADEFFXXXCommerzbankHeinsberg독일
239.COBADEFFXXXCommerzbankDorsten독일
240.COBADEFFXXXCommerzbankHerne독일
241.COBADEFFXXXCommerzbankZülpich독일
242.COBADEFFXXXCommerzbankDormagen독일
243.COBADEFFXXXCommerzbankHerford독일
244.COBADEFFXXXCommerzbankFriedrichshafen독일
245.COBADEFFXXXCommerzbankBensheim독일
246.COBADEFFXXXCommerzbankIdstein독일
247.COBADEFFXXXCommerzbankGronau (Westf.)독일
248.COBADEFFXXXCommerzbankDinslaken독일
249.COBADEFFXXXCommerzbankHennef (Sieg)독일
250.COBADEFFXXXCommerzbankWarendorf독일
251.COBADEFFXXXCommerzbankDillenburg독일
252.COBADEFFXXXCommerzbankHemmingen독일
253.COBADEFFXXXCommerzbankHattingen독일
254.COBADEFFXXXCommerzbankDiez독일
255.COBADEFFXXXCommerzbankHelmstedt독일
256.COBADEFFXXXCommerzbankCastrop-Rauxel독일
257.COBADEFFXXXCommerzbankDiepholz독일
258.COBADEFFXXXCommerzbankHeiligenhaus독일
259.COBADEFFXXXCommerzbankHockenheim독일
260.COBADEFFXXXCommerzbankSundern (Sauerland)독일
261.COBADEFFXXXCommerzbankDetmold독일
262.COBADEFFXXXCommerzbankLimburg독일
263.COBADEFFXXXCommerzbankWetter (Ruhr)독일
264.COBADEFFXXXCommerzbankDelmenhorst독일
265.COBADEFFXXXCommerzbankLemgo독일
266.COBADEFFXXXCommerzbankHerdecke독일
267.COBADEFFXXXCommerzbankDarmstadt독일
268.COBADEFFXXXCommerzbankLehrte독일
269.COBADEFFXXXCommerzbankBetzdorf독일
270.COBADEFFXXXCommerzbankCuxhaven독일
271.COBADEFFXXXCommerzbankHameln독일
272.COBADEFFXXXCommerzbankBad Marienberg (Westerwald)독일
273.COBADEFFXXXCommerzbankCoesfeld독일
274.COBADEFFXXXCommerzbankMarsberg독일
275.COBADEFFXXXCommerzbankCloppenburg독일
276.COBADEFFXXXCommerzbankHalver독일
277.COBADEFFXXXCommerzbankHattersheim am Main독일
278.COBADEFFXXXCommerzbankCelle독일
279.COBADEFFXXXCommerzbankHagen독일
280.COBADEFFXXXCommerzbankFriedrichsdorf독일
281.COBADEFFXXXCommerzbankLennestadt독일
282.COBADEFFXXXCommerzbankSchwalbach am Taunus독일
283.COBADEFFXXXCommerzbankAltena독일
284.COBADEFFXXXCommerzbankLudwigshafen am Rhein독일
285.COBADEFFXXXCommerzbankLimbach-Oberfrohna독일
286.COBADEFFXXXCommerzbankSeligenstadt독일
287.COBADEFFXXXCommerzbankAlsfeld독일
288.COBADEFFXXXCommerzbankLünen독일
289.COBADEFFXXXCommerzbankRheinfelden (Baden)독일
290.COBADEFFXXXCommerzbankKirchberg독일
291.COBADEFFXXXCommerzbankHeusenstamm독일
292.COBADEFFXXXCommerzbankAlfeld (Leine)독일
293.COBADEFFXXXCommerzbankLüneburg독일
294.COBADEFFXXXCommerzbankEmmendingen독일
295.COBADEFFXXXCommerzbankFalkenstein/Vogtl.독일
296.COBADEFFXXXCommerzbankDietzenbach독일
297.COBADEFFXXXCommerzbankLüdinghausen독일
298.COBADEFFXXXCommerzbankAue-Bad Schlema독일
299.COBADEFFXXXCommerzbankMichelstadt독일
300.COBADEFFXXXCommerzbankAhlen독일
301.COBADEFFXXXCommerzbankLüdenscheid독일
302.COBADEFFXXXCommerzbankSchwarzenberg/Erzgeb.독일
303.COBADEFFXXXCommerzbankBingen am Rhein독일
304.COBADEFFXXXCommerzbankAalen독일
305.COBADEFFXXXCommerzbankLüchow (Wendland)독일
306.COBADEFFXXXCommerzbankReichenbach im Vogtland독일
307.COBADEFFXXXCommerzbankEltville am Rhein독일
308.COBADEFFXXXCommerzbankAachen독일
309.COBADEFFXXXCommerzbankLübeck독일
310.COBADEFFXXXCommerzbankOelsnitz/Vogtl.독일
311.COBADEFFXXXCommerzbankTaunusstein독일
312.COBADEFFXXXCommerzbankLübbecke독일
313.COBADEFFXXXCommerzbankMeerane독일
314.COBADEFFXXXCommerzbankBad Nauheim독일
315.COBADEFFXXXCommerzbankSpeyer독일
316.COBADEFFXXXCommerzbankCrimmitschau독일
317.COBADEFFXXXCommerzbankHann. Münden독일
318.COBADEFFXXXCommerzbankLippstadt독일
319.COBADEFFXXXCommerzbankStollberg/Erzgeb.독일
320.COBADEFFXXXCommerzbankLauterbach (Hessen)독일
321.COBADEFFXXXCommerzbankLingen (Ems)독일
322.COBADEFFXXXCommerzbankMarienberg독일
323.COBADEFFXXXCommerzbankSchlüchtern독일
324.COBADEFFXXXCommerzbankLeer (Ostfriesland)독일
325.COBADEFFXXXCommerzbankBad Lobenstein독일
326.COBADEFFXXXCommerzbankBad Ems독일
327.COBADEFFXXXCommerzbankLangenhagen독일
328.COBADEFFXXXCommerzbankSchleiz독일
329.COBADEFFXXXCommerzbankWittlich독일
330.COBADEFFXXXCommerzbankLangenfeld (Rheinland)독일
331.COBADEFFXXXCommerzbankZeulenroda-Triebes독일
332.COBADEFFXXXCommerzbankSt. Ingbert독일
333.COBADEFFXXXCommerzbankLangen (Hessen)독일
334.COBADEFFXXXCommerzbankPegnitz독일
335.COBADEFFXXXCommerzbankLeinfelden-Echterdingen독일
336.COBADEFFXXXCommerzbankLaatzen독일
337.COBADEFFXXXCommerzbankAuerbach i.d.OPf.독일
338.COBADEFFXXXCommerzbankHerrenberg독일
339.COBADEFFXXXCommerzbankBad Berneck i. Fichtelgebirge독일
340.COBADEFFXXXCommerzbankPlochingen독일
341.COBADEFFXXXCommerzbankBad Dürkheim독일
342.COBADEFFXXXCommerzbankWeidenberg독일
343.COBADEFFXXXCommerzbankNeckarsulm독일
344.COBADEFFXXXCommerzbankMölln독일
345.COBADEFFXXXCommerzbankAnsbach독일
346.COBADEFFXXXCommerzbankBad Saulgau독일
347.COBADEFFXXXCommerzbankRehau독일
348.COBADEFFXXXCommerzbankIsny im Allgäu독일
349.COBADEFFXXXCommerzbankBad Bramstedt독일
350.COBADEFFXXXCommerzbankSchwarzenbach a.d.Saale독일
351.COBADEFFXXXCommerzbankLindau (Bodensee)독일
352.COBADEFFXXXCommerzbankNaila독일
353.COBADEFFXXXCommerzbankBühl독일
354.COBADEFFXXXCommerzbankSelb독일
355.COBADEFFXXXCommerzbankMühlacker독일
356.COBADEFFXXXCommerzbankWeischlitz독일
357.COBADEFFXXXCommerzbankMünchberg독일
358.COBADEFFXXXCommerzbankLandau in der Pfalz독일
359.COBADEFFXXXCommerzbankAchim독일
360.COBADEFFXXXCommerzbankHelmbrechts독일
361.COBADEFFXXXCommerzbankLampertheim독일
362.COBADEFFXXXCommerzbankTeltow독일
363.COBADEFFXXXCommerzbankRoding독일
364.COBADEFFXXXCommerzbankLadenburg독일
365.COBADEFFXXXCommerzbankViechtach독일
366.COBADEFFXXXCommerzbankWalldorf독일
367.COBADEFFXXXCommerzbankRötz독일
368.COBADEFFXXXCommerzbankEppelheim독일
369.COBADEFFXXXCommerzbankCham독일
370.COBADEFFXXXCommerzbankKehl독일
371.COBADEFFXXXCommerzbankVoerde (Niederrhein)독일
372.COBADEFFXXXCommerzbankFalkensee독일
373.COBADEFFXXXCommerzbankFurth im Wald독일
374.COBADEFFXXXCommerzbankBad Krozingen독일
375.COBADEFFXXXCommerzbankBad Kötzting독일
376.COBADEFFXXXCommerzbankBad Säckingen독일
377.COBADEFFXXXCommerzbankBernburg (Saale)독일
378.COBADEFFXXXCommerzbankWaldmünchen독일
379.COBADEFFXXXCommerzbankSchramberg독일
380.COBADEFFXXXCommerzbankNaumburg (Saale)독일
381.COBADEFFXXXCommerzbankLam독일
382.COBADEFFXXXCommerzbankÜberlingen독일
383.COBADEFFXXXCommerzbankBurg독일
384.COBADEFFXXXCommerzbankSulzbach-Rosenberg독일
385.COBADEFFXXXCommerzbankAngermünde독일
386.COBADEFFXXXCommerzbankSchönebeck (Elbe)독일
387.COBADEFFXXXCommerzbankOberviechtach독일
388.COBADEFFXXXCommerzbankErftstadt독일
389.COBADEFFXXXCommerzbankArnstadt독일
390.COBADEFFXXXCommerzbankNeunburg vorm Wald독일
391.COBADEFFXXXCommerzbankDonaueschingen독일
392.COBADEFFXXXCommerzbankRudolstadt독일
393.COBADEFFXXXCommerzbankNabburg독일
394.COBADEFFXXXCommerzbankGrünstadt독일
395.COBADEFFXXXCommerzbankWiesloch독일
396.COBADEFFXXXCommerzbankBurglengenfeld독일
397.COBADEFFXXXCommerzbankBad Tölz독일
398.COBADEFFXXXCommerzbankNittenau독일
399.COBADEFFXXXCommerzbankRottach-Egern독일
400.COBADEFFXXXCommerzbankDissen am Teutoburger Wald독일
401.COBADEFFXXXCommerzbankSchwandorf독일
402.COBADEFFXXXCommerzbankLandau a.d.Isar독일
403.COBADEFFXXXCommerzbankGrafenwöhr독일
404.COBADEFFXXXCommerzbankDonauwörth독일
405.COBADEFFXXXCommerzbankMarktredwitz독일
406.COBADEFFXXXCommerzbankEggenfelden독일
407.COBADEFFXXXCommerzbankWunsiedel독일
408.COBADEFFXXXCommerzbankStarnberg독일
409.COBADEFFXXXCommerzbankWipperfürth독일
410.COBADEFFXXXCommerzbankMinden독일
411.COBADEFFXXXCommerzbankWaldsassen독일
412.COBADEFFXXXCommerzbankOberschleißheim독일
413.COBADEFFXXXCommerzbankArzberg독일
414.COBADEFFXXXCommerzbankGeretsried독일
415.COBADEFFXXXCommerzbankGlauchau독일
416.COBADEFFXXXCommerzbankMitterteich독일
417.COBADEFFXXXCommerzbankBad Reichenhall독일
418.COBADEFFXXXCommerzbankMittweida독일
419.COBADEFFXXXCommerzbankTraunstein독일
420.COBADEFFXXXCommerzbankGräfelfing독일
421.COBADEFFXXXCommerzbankGünzburg독일
422.COBADEFFXXXCommerzbankUnterhaching독일
423.COBADEFFXXXCommerzbankLandsberg am Lech독일
424.COBADEFFXXXCommerzbankGrünwald독일
425.COBADEFFXXXCommerzbankJülich독일
426.COBADEFFXXXCommerzbankFüssen독일
427.COBADEFFXXXCommerzbankBurgdorf독일
428.COBADEFFXXXCommerzbankFreilassing독일
429.COBADEFFXXXCommerzbankMiesbach독일
430.COBADEFFXXXCommerzbankNürtingen독일
431.COBADEFFXXXCommerzbankAltötting독일
432.COBADEFFXXXCommerzbankTrossingen독일
433.COBADEFFXXXCommerzbankErding독일
434.COBADEFFXXXCommerzbankGelnhausen독일
435.COBADEFFXXXCommerzbankWeilheim i. OB독일
436.COBADEFFXXXCommerzbankRotenburg (Wümme)독일
437.COBADEFFXXXCommerzbankSchwäbisch Hall독일
438.COBADEFFXXXCommerzbankGermering독일
439.COBADEFFXXXCommerzbankGersthofen독일
440.COBADEFFXXXCommerzbankNördlingen독일
441.COBADEFFXXXCommerzbankKaufbeuren독일
442.COBADEFFXXXCommerzbankForchheim독일
443.COBADEFFXXXCommerzbankBrake (Unterweser)독일
444.COBADEFFXXXCommerzbankDeggendorf독일
445.COBADEFFXXXCommerzbankRothenburg ob der Tauber독일
446.COBADEFFXXXCommerzbankBeckum독일
447.COBADEFFXXXCommerzbankNeumarkt i.d.OPf.독일
448.COBADEFFXXXCommerzbankRavensburg독일
449.COBADEFFXXXCommerzbankRoth독일
450.COBADEFFXXXCommerzbankKitzingen독일
451.COBADEFFXXXCommerzbankEinbeck독일
452.COBADEFFXXXCommerzbankOttobrunn독일
453.COBADEFFXXXCommerzbankHennigsdorf독일
454.COBADEFFXXXCommerzbankHettstedt독일
455.COBADEFFXXXCommerzbankGarmisch-Partenkirchen독일
456.COBADEFFXXXCommerzbankWeißenfels독일
457.COBADEFFXXXCommerzbankKaltenkirchen독일
458.COBADEFFXXXCommerzbankKulmbach독일
459.COBADEFFXXXCommerzbankLutherstadt Eisleben독일
460.COBADEFFXXXCommerzbankZerbst/Anhalt독일
461.COBADEFFXXXCommerzbankWaldkraiburg독일
462.COBADEFFXXXCommerzbankKöthen (Anhalt)독일
463.COBADEFFXXXCommerzbankSangerhausen독일
464.COBADEFFXXXCommerzbankHeilbad Heiligenstadt독일
465.COBADEFFXXXCommerzbankHaldensleben독일
466.COBADEFFXXXCommerzbankApolda독일
467.COBADEFFXXXCommerzbankHildburghausen독일
468.COBADEFFXXXCommerzbankSömmerda독일
469.COBADEFFXXXCommerzbankLöbau독일
470.COBADEFFXXXCommerzbankWertheim독일
471.COBADEFFXXXCommerzbankBischofswerda독일
472.COBADEFFXXXCommerzbankDillingen독일
473.COBADEFFXXXCommerzbankEilenburg독일
474.COBADEFFXXXCommerzbankOschatz독일
475.COBADEFFXXXCommerzbankBad Kissingen독일
476.COBADEFFXXXCommerzbankZittau독일
477.COBADEFFXXXCommerzbankNeustadt in Sachsen독일
478.COBADEFFXXXCommerzbankSinsheim독일
479.COBADEFFXXXCommerzbankZschopau독일
480.COBADEFFXXXCommerzbankViernheim독일
481.COBADEFFXXXCommerzbankRochlitz독일
482.COBADEFFXXXCommerzbankWahlstedt독일
483.COBADEFFXXXCommerzbankFlöha독일
484.COBADEFFXXXCommerzbankOelde독일
485.COBADEFFXXXCommerzbankAuerbach/Vogtl.독일
486.COBADEFFXXXCommerzbankHohenstein-Ernstthal독일
487.COBADEFFXXXCommerzbankLauf a.d.Pegnitz독일
488.COBADEFFXXXCommerzbankBitterfeld-Wolfen독일
489.COBADEFFXXXCommerzbankWaiblingen독일
490.COBADEFFXXXCommerzbankBad Pyrmont독일
491.COBADEFFXXXCommerzbankRoggentin독일
492.COBADEFFXXXCommerzbankRottweil독일
493.COBADEFFXXXCommerzbankSigmaringen독일
494.COBADEFFXXXCommerzbankFilderstadt독일
495.COBADEFFXXXCommerzbankFreising독일
496.COBADEFFXXXCommerzbankBorna독일
497.COBADEFFXXXCommerzbankDelitzsch독일
498.COBADEFFXXXCommerzbankSimmerath독일
499.COBADEFFXXXCommerzbankOsterode am Harz독일
500.COBADEFFXXXCommerzbankOsterholz-Scharmbeck독일
501.COBADEFFXXXCommerzbankOsnabrück독일
502.COBADEFFXXXCommerzbankLeverkusen독일
503.COBADEFFXXXCommerzbankOlpe독일
504.COBADEFFXXXCommerzbankOldenburg독일
505.COBADEFFXXXCommerzbankOffenbach am Main독일
506.COBADEFFXXXCommerzbankObertshausen독일
507.COBADEFFXXXCommerzbankOberursel (Taunus)독일
508.COBADEFFXXXCommerzbankBrühl독일
509.COBADEFFXXXCommerzbankOberhausen독일
510.COBADEFFXXXCommerzbankVerden (Aller)독일
511.COBADEFFXXXCommerzbankTroisdorf독일
512.COBADEFFXXXCommerzbankViersen독일
513.COBADEFFXXXCommerzbankVersmold독일
514.COBADEFFXXXCommerzbankVelbert독일
515.COBADEFFXXXCommerzbankVechta독일
516.COBADEFFXXXCommerzbankVarel독일
517.COBADEFFXXXCommerzbankGeislingen an der Steige독일
518.COBADEFFXXXCommerzbankFürstenfeldbruck독일
519.COBADEFFXXXCommerzbankUnna독일
520.COBADEFFXXXCommerzbankUetersen독일
521.COBADEFFXXXCommerzbankLeichlingen (Rheinland)독일
522.COBADEFFXXXCommerzbankBad Harzburg독일
523.COBADEFFXXXCommerzbankUelzen독일
524.COBADEFFXXXCommerzbankNeustadt in Holstein독일
525.COBADEFFXXXCommerzbankXanten독일
526.COBADEFFXXXCommerzbankSteinhagen독일
527.COBADEFFXXXCommerzbankSaarbrücken독일
528.COBADEFFXXXCommerzbankStadtallendorf독일
529.COBADEFFXXXCommerzbankStade독일
530.COBADEFFXXXCommerzbankDreieich독일
531.COBADEFFXXXCommerzbankStolberg (Rhld.)독일
532.COBADEFFXXXCommerzbankPlettenberg독일
533.COBADEFFXXXCommerzbankHaltern am See독일
534.COBADEFFXXXCommerzbankPirmasens독일
535.COBADEFFXXXCommerzbankPinneberg독일
536.COBADEFFXXXCommerzbankPfungstadt독일
537.COBADEFFXXXCommerzbankPeine독일
538.COBADEFFXXXCommerzbankPapenburg독일
539.COBADEFFXXXCommerzbankWegberg독일
540.COBADEFFXXXCommerzbankFreudenstadt독일
541.COBADEFFXXXCommerzbankPaderborn독일
542.COBADEFFXXXCommerzbankSchwetzingen독일
543.COBADEFFXXXCommerzbankEhingen (Donau)독일
544.COBADEFFXXXCommerzbankSchwerte독일
545.COBADEFFXXXCommerzbankSchneverdingen독일
546.COBADEFFXXXCommerzbankSchwelm독일
547.COBADEFFXXXCommerzbankSchwäbisch Gmünd독일
548.COBADEFFXXXCommerzbankSchöningen독일
549.COBADEFFXXXCommerzbankMosbach독일
550.COBADEFFXXXCommerzbankNeunkirchen독일
551.COBADEFFXXXCommerzbankSchleswig독일
552.COBADEFFXXXCommerzbankSarstedt독일
553.COBADEFFXXXCommerzbankPotsdam독일
554.COBADEFFXXXCommerzbankSalzgitter독일
555.COBADEFFXXXCommerzbankAltenburg독일
556.COBADEFFXXXCommerzbankSolingen독일
557.COBADEFFXXXCommerzbankAschersleben독일
558.COBADEFFXXXCommerzbankSoest독일
559.COBADEFFXXXCommerzbankBautzen독일
560.COBADEFFXXXCommerzbankSiegen독일
561.COBADEFFXXXCommerzbankBrandenburg an der Havel독일
562.COBADEFFXXXCommerzbankSiegburg독일
563.COBADEFFXXXCommerzbankCottbus독일
564.COBADEFFXXXCommerzbankRadebeul독일
565.COBADEFFXXXCommerzbankMünster독일
566.COBADEFFXXXCommerzbankDessau-Roßlau독일
567.COBADEFFXXXCommerzbankRiesa독일
568.COBADEFFXXXCommerzbankKönigsbrunn독일
569.COBADEFFXXXCommerzbankMülheim an der Ruhr독일
570.COBADEFFXXXCommerzbankMühlheim am Main독일
571.COBADEFFXXXCommerzbankEberswalde독일
572.COBADEFFXXXCommerzbankMoers독일
573.COBADEFFXXXCommerzbankEisenach독일
574.COBADEFFXXXCommerzbankGreiz독일
575.COBADEFFXXXCommerzbankMönchengladbach독일
576.COBADEFFXXXCommerzbankChemnitz독일
577.COBADEFFXXXCommerzbankEisenhüttenstadt독일
578.COBADEFFXXXCommerzbankHermsdorf독일
579.COBADEFFXXXCommerzbankHemer독일
580.COBADEFFXXXCommerzbankFreiberg독일
581.COBADEFFXXXCommerzbankRüsselsheim am Main독일
582.COBADEFFXXXCommerzbankGörlitz독일
583.COBADEFFXXXCommerzbankBad Schwartau독일
584.COBADEFFXXXCommerzbankRüdesheim am Rhein독일
585.COBADEFFXXXCommerzbankGotha독일
586.COBADEFFXXXCommerzbankRietberg독일
587.COBADEFFXXXCommerzbankGreifswald독일
588.COBADEFFXXXCommerzbankRheine독일
589.COBADEFFXXXCommerzbankHalberstadt독일
590.COBADEFFXXXCommerzbankRhede독일
591.COBADEFFXXXCommerzbankDresden독일
592.COBADEFFXXXCommerzbankHoyerswerda독일
593.COBADEFFXXXCommerzbankWesseling독일
594.COBADEFFXXXCommerzbankIlmenau독일
595.COBADEFFXXXCommerzbankAnnaberg-Buchholz독일
596.COBADEFFXXXCommerzbankWesel독일
597.COBADEFFXXXCommerzbankJena독일
598.COBADEFFXXXCommerzbankWermelskirchen독일
599.COBADEFFXXXCommerzbankWerdohl독일
600.COBADEFFXXXCommerzbankMetzingen독일
601.COBADEFFXXXCommerzbankMeißen독일
602.COBADEFFXXXCommerzbankWaldshut-Tiengen독일
603.COBADEFFXXXCommerzbankAmberg독일
604.COBADEFFXXXCommerzbankErfurt독일
605.COBADEFFXXXCommerzbankMerseburg독일
606.COBADEFFXXXCommerzbankWarburg독일
607.COBADEFFXXXCommerzbankEmsdetten독일
608.COBADEFFXXXCommerzbankBad Salzuflen독일
609.COBADEFFXXXCommerzbankBad Driburg독일
610.COBADEFFXXXCommerzbankMühlhausen/Thüringen독일
611.COBADEFFXXXCommerzbankBergheim독일
612.COBADEFFXXXCommerzbankNeubrandenburg독일
613.COBADEFFXXXCommerzbankWalsrode독일
614.COBADEFFXXXCommerzbankFrankfurt (Oder)독일
615.COBADEFFXXXCommerzbankNordhausen독일
616.COBADEFFXXXCommerzbankWaldbröl독일
617.COBADEFFXXXCommerzbankEsslingen am Neckar독일
618.COBADEFFXXXCommerzbankPlauen독일
619.COBADEFFXXXCommerzbankEttlingen독일
620.COBADEFFXXXCommerzbankGera독일
621.COBADEFFXXXCommerzbankQuedlinburg독일
622.COBADEFFXXXCommerzbankHenstedt-Ulzburg독일
623.COBADEFFXXXCommerzbankGreven독일
624.COBADEFFXXXCommerzbankRadevormwald독일
625.COBADEFFXXXCommerzbankGöppingen독일
626.COBADEFFXXXCommerzbankSaalfeld/Saale독일
627.COBADEFFXXXCommerzbankGoslar독일
628.COBADEFFXXXCommerzbankWuppertal독일
629.COBADEFFXXXCommerzbankKirn독일
630.COBADEFFXXXCommerzbankSalzwedel, Hansestadt독일
631.COBADEFFXXXCommerzbankLudwigsfelde독일
632.COBADEFFXXXCommerzbankGöttingen독일
633.COBADEFFXXXCommerzbankWunstorf독일
634.COBADEFFXXXCommerzbankKoblenz독일
635.COBADEFFXXXCommerzbankHalle (Saale)독일
636.COBADEFFXXXCommerzbankSchwedt/Oder독일
637.COBADEFFXXXCommerzbankWildau독일
638.COBADEFFXXXCommerzbankGoch독일
639.COBADEFFXXXCommerzbankWorms독일
640.COBADEFFXXXCommerzbankKonstanz독일
641.COBADEFFXXXCommerzbankWeil am Rhein독일
642.COBADEFFXXXCommerzbankHerzogenrath독일
643.COBADEFFXXXCommerzbankPulheim독일
644.COBADEFFXXXCommerzbankSchwerin독일
645.COBADEFFXXXCommerzbankBad Dürrheim독일
646.COBADEFFXXXCommerzbank BambergBamberg독일
647.COBADEFFXXXCommerzbank CCBremen독일
648.COBADEFFXXXCommerzbank CCBremen독일
649.COBADEFFXXXCommerzbank CCHamburg독일
650.COBADEFFXXXCommerzbank CCHamburg독일
651.COBADEFFXXXCommerzbank CCHannover독일
652.COBADEFFXXXCommerzbank CCHannover독일
653.COBADEFFXXXCommerzbank CCBielefeld독일
654.COBADEFFXXXCommerzbank CCBielefeld독일
655.COBADEFFXXXCommerzbank CCDortmund독일
656.COBADEFFXXXCommerzbank CCDüsseldorf독일
657.COBADEFFXXXCommerzbank CCMannheim독일
658.COBADEFFXXXCommerzbank CCMannheim독일
659.COBADEFFXXXCommerzbank CCStuttgart독일
660.COBADEFFXXXCommerzbank CCMünchen독일
661.COBADEFFXXXCommerzbank CCMünchen독일
662.COBADEFFXXXCommerzbank CCNürnberg독일
663.COBADEFFXXXCommerzbank CCNürnberg독일
664.COBADEFFXXXCommerzbank CCBerlin독일
665.COBADEFFXXXCommerzbank CCBerlin독일
666.COBADEFFXXXCommerzbank CCDresden독일
667.COBADEFFXXXCommerzbank CCDresden독일
668.COBADEFFXXXCommerzbank CCLeipzig독일
669.COBADEFFXXXCommerzbank CCLeipzig독일
670.COBADEFFXXXCommerzbank CCStuttgart독일
671.COBADEFFXXXCommerzbank CCKöln독일
672.COBADEFFXXXCommerzbank CCKöln독일
673.COBADEFFXXXCommerzbank CCMönchengladbach독일
674.COBADEFFXXXCommerzbank CCMönchengladbach독일
675.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am Main독일
676.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am Main독일
677.COBADEFFXXXCommerzbank CCMainz독일
678.COBADEFFXXXCommerzbank CCMainz독일
679.COBADEFFXXXCommerzbank CCDüsseldorf독일
680.COBADEFFXXXCommerzbank CCEssen독일
681.COBADEFFXXXCommerzbank CCEssen독일
682.COBADEFFXXXCommerzbank CCDortmund독일
683.COBADEFFXXXCommerzbank CCVillingen-Schwenningen독일
684.COBADEFFXXXCommerzbank Center Dresdner Bank FrankfurtFrankfurt am Main독일
685.COBADEFFXXXCommerzbank ErlangenErlangen독일
686.COBADEFFXXXCommerzbank Fil Du-WalsumDuisburg독일
687.COBADEFFXXXCommerzbank Fil Marl-HülsMarl독일
688.COBADEFFXXXCommerzbank Fil Nettetal-LobberichNettetal독일
689.COBADEFFXXXCommerzbank Fil OpladenLeverkusen독일
690.COBADEFFXXXCommerzbank Fil OsterathMeerbusch독일
691.COBADEFFXXXCommerzbank Fil. Herten-WesterholtHerten독일
692.COBADEFFXXXCommerzbank Fürth BayernFürth독일
693.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 160Berlin독일
694.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 161Berlin독일
695.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 260Hamburg독일
696.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 261Hamburg독일
697.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 460Frankfurt am Main독일
698.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 461Frankfurt am Main독일
699.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 660Düsseldorf독일
700.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 661Düsseldorf독일
701.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 860München독일
702.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 861München독일
703.COBADEFFXXXCommerzbank GF COCHamburg독일
704.COBADEFFXXXCommerzbank GF RMEHamburg독일
705.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZCMFrankfurt am Main독일
706.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZRKFrankfurt am Main독일
707.COBADEFFXXXCommerzbank GF-B48Berlin독일
708.COBADEFFXXXCommerzbank GF-D48Düsseldorf독일
709.COBADEFFXXXCommerzbank GF-F48Frankfurt am Main독일
710.COBADEFFXXXCommerzbank GF-H48Hamburg독일
711.COBADEFFXXXCommerzbank GF-K48Köln독일
712.COBADEFFXXXCommerzbank GF-M48München독일
713.COBADEFFXXXCommerzbank Hof SaaleHof독일
714.COBADEFFXXXCommerzbank INTFrankfurt am Main독일
715.COBADEFFXXXCommerzbank Kempten AllgäuKempten (Allgäu)독일
716.COBADEFFXXXCommerzbank LangenbergVelbert독일
717.COBADEFFXXXCommerzbank MemmingenMemmingen독일
718.COBADEFFXXXCommerzbank PassauPassau독일
719.COBADEFFXXXCommerzbank RegensburgRegensburg독일
720.COBADEFFXXXCommerzbank RosenheimRosenheim독일
721.COBADEFFXXXCommerzbank SchweinfurtSchweinfurt독일
722.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZFrankfurt am Main독일
723.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZ FrankfurtFrankfurt am Main독일
724.COBADEFFXXXCommerzbank Service-BZBerlin독일
725.COBADEFFXXXCommerzbank Service-BZMünchen독일
726.COBADEFFXXXCommerzbank SindelfingenSindelfingen독일
727.COBADEFFXXXCommerzbank StraubingStraubing독일
728.COBADEFFXXXCommerzbank TübingenTübingen독일
729.COBADEFFXXXCommerzbank VermögensverwaltungFrankfurt am Main독일
730.COBADEFFXXXCommerzbank Villingen u SchwenningenVillingen-Schwenningen독일
731.COBADEFFXXXCommerzbank WolfsburgWolfsburg독일
732.COBADEFFXXXCommerzbank WürzburgWürzburg독일
733.COBADEFFXXXCommerzbank Zw 425 - keine AuslandsbankenFrankfurt am Main독일
734.COBADEFFXXXCommerzbank Zw 80Gütersloh독일
735.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPBerlin독일
736.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPHamburg독일
737.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPKöln독일
738.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPFrankfurt am Main독일
739.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPMünchen독일
740.COBADEFFXXXCommerzbank, Filiale Frankfurt 2Frankfurt am Main독일
741.COBADEFFXXXCommerzbank, Filiale München 2München독일
742.COBADEFFXXXCommerzbank, Filiale Nürnberg 2Nürnberg독일
743.COBADEFFXXXCommerzbank, Filiale Stuttgart 2Stuttgart독일
744.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KBerlin독일
745.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KDuisburg독일
746.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KEssen독일
747.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KDortmund독일
748.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KFrankfurt am Main독일
749.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KMannheim독일
750.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KErfurt독일
751.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTSFrankfurt am Main독일
752.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTS2Frankfurt am Main독일
753.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-K CMTS3Frankfurt am Main독일
754.COBADEFFXXXCommerzbank, INT 1Frankfurt am Main독일
755.COBADEFFXXXCommerzbank, MBPFrankfurt am Main독일
756.COBADEFFXXXCommerzbank, TF MZ 1Mainz독일
757.COBADEFFXXXCommerzbank/Kreditcenter BadeniaKarlsruhe독일
758.COBADEFFXXXZTB der CommerzbankHamm독일BIC 'COBADEFFXXX' (독일) (SWIFT 코드).


정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.

데이터 세트 날짜: 12/2023